„Hmm, to bude ale mňamka...“
 
Úvod do hry

Herné prostredie

Hra sa bude tento rok odohrávať v meste EXODUS. Ako sa ste sa mohli z prológu dovtípiť, ide o mesto, ktoré sa nachádza na mieste prelínania sfér... Z herného pohľadu sa vraciame stovky až tisícky rokov dozadu od udalostí v meste wodenhajm, do doby, kedy Wodenov chlpatý prapredok niekde brúsil pazúrik a Cisárstvo, ani žiaden jeho náznak neexistoval... Každopádne, posun nastáva iba v čase, miesto ostáva rovnaké... Čo nám z toho vyplýva... Len to, že sa kompletne zmení herné prostredie E3, nakoľko sa výrazne posúvame v čase dozadu... Záležitosti ako Woden, Cisárstvo a mnoho iných postáv a udalostí, s ktorými ste sa stretávali počas prvých dvoch ročníkov sú momentálne passé a už sa s nimi s najväčšou pravdepodobnosťou nestretnete...

Prenos postáv

Vzhľadom na to, že mesto je na hranici svetov - základnej materiálnej a astrálnej sféry, dochádza k rôznym časopriestorovým anomáliám, čo vysvetlí možný prenos niektorých postáv z Erronisu 2... Keď bol na konci Erronisu 2 porazený lich a zničil sa jeden z jeho Kameňov, došlo k uvoľneniu obrovskej energie a v tejto oblasti so stenčenými hranicami medzi časom a priestorom došlo k podobným časopriestorovým anomáliám... Herný dopad pre E3 - niektoré postavy z E2 sa ocitli na rovnakom mieste tisíc rokov dozadu, bez známej šance návratu - vo svete ktorý nepoznajú ani z rozprávaní, v novom, úplne cudzom prostredí... To znamená toľko, že pokiaľ chcete pokračovať vo svojej postave z minulého ročníka, stačí napísať mail a je to teoreticky možné... Treba si len uvedomiť, že vaše postavy sa ocitnú v novom prostredí, kde nič neznamenajú ( zatiaľ) a v ničom, čo zanechali nedokončené, nemôžu pokračovať... Je to možnosť hlavne pre hráčov, ktorí si radi zahrajú takého zmäteného jedinca strateného v čase...

Obyvatelia mesta Exodus

Exodus je kozmopolitné mesto tolerujúce všetkých a každého... V meste sú povolené rôzne náboženstvá, sekty, legálne je používanie všetkých druhov mágie vrátane nekromancie, ktorá sa rovnako ako ostatné vyučuje na Akadémii, nediskriminuje sa žiadna rasa vrátane drowov, upírov, vlkodlakov, čiže tolerovaní sú naozaj všetci... Mesto podporuje zakladanie rôznych záujmových krúžkov, ako aj občianskych združení, či ekonomických alebo politických organizácií, jediné čo mesto vyžaduje, je rešpektovať autoritu Avatara, ktorý mesto založil, poskytol mu ochranu a napriek všetkému necháva mesto slobodné a nezasahuje do jeh ovnútorných záležitostí...

Právo a poriadok v meste Exodus

Najvyšším garantom spravodlivosti v meste Exodus je samotný Avatar, ktorý mesto defacto založil... ON garantuje ochranu základných princípov a ideálov, ktoré pri založení mesta vytýčil a spísal a v meste sú vytesané na tabuli v strede námestia... Zabezpečuje fungovanie a rozvoj spoločnosti, spravodlivé rozdelenie moci a zakročí v prípadoch, kedy je ohrozená existencia mesta.... Stará sa aj o vonkajšiu ochranu, kedy do mesta neprenikne nikto a nič, čo by mohlo mestu škodiť... Zasahuje prostredníctvom členov Rady piatich, ktorých dokáže kedykoľvek ovládnuť, prepožičať im časť svojich schopností a ich prostredníctvom zakročiť...

V meste funguje aj mestská garda, ktorej veliteľa a kapitána mestských stráží si vyberá rada samotná... Mestská garda funguje ako polícia, ktorá ma za úlohu udržiavať v meste poriadok, chrániť občanov, dozerať na dodržiavanie zákonov, vyšetrovať zločiny a vysporiadavať sa s chamraďou, ktorá zločiny pácha

Tradicionalista - je veľmi dôležitá funkcia v meste Exodus, je to človek, ktorý sa stará o dodržiavanej tradícií mesta Exodus . Spoločnosť Exodu je silne tradicionalisticky založená spoločnosť, ktorá oslavuje Avatara pri každej možnej príležitosti a rešpektuje a s radosťou vykonáva obrady, s ktorými prišli už ich predkovia stovky rokov dozadu... Úlohou tradicionalistu je aj riadenie a usmerňovanie všetkých veľkých a významných spoločenských udalostí v Exode, na ktorých plní funkciu akéhosi uvádzača a konferenciera... Takisto je prítomný pri súdoch (súdi Rada piatich), kde riadi priebeh procesu tak, aby prebiehal hladko a bez ťažkostí...

Frakcie mesta Exodus

Ide o zoskupenia ľudí, ktorých niečo spája, či už rovnaké záujmy, ciele, rasa, životná filozofia, alebo čokoľvek iné... V Exode sa nachádza veľké množstvo rôznych frakcií - Vnímaví, Bezútešní, Staršia krv, klerici, akademici, združenie cechov, lovecká gilda a mnohé ďalšie... V meste môžu vznikať ľubovoľne ďalšie frakcie, avšak musí ich odsúhlasiť Rada a taktiež sa od nich očakáva reprezentatívne sídlo.

Hráči môžu vstúpiť do ktorejkoľvek existujúcej frakcie, ktorá im bude sympatická, pokiaľ splnia nejaké stranou stanovené vstupné previerky a testy a následne môžu využívať výhody, ktoré tá ktorá strana ponúka... Každopádne, treba upozorniť na to, že E3 sa nebude odohrávať v duchu priameho konfliktu jednotlivých strán a že sa určite nezvrhne na žiadnu bojovku... Nie, pôjde o fungujúce mesto a vzhľadom na to, že mesto nediskriminuje nikoho, naozaj nepôjde o nejaký jasne polarizovaný stret jednotlivých frakcií. Hráči sa môžu, ale aj nemusia pridať do hociktorej strany a čo je dôležité, strany nie sú robené tak, aby združovali povolania - čiže na hre sa nestretnete s tým, že toto je bojovnícka, toto magická, toto hraničiarska, toto zlodejská a toto klerická gilda... Frakcie sa založené na spájaní ľudí na základe rovnakej životnej filozofie ,alebo ako už bolo spomínané spoločných cieľov rámci mesta... Pomaly budeme dopĺňať zoznam a opis jednotlivých frakcií a jasne oznámime jeho konečnú verziu a keď by ste mali záujem figurovať v niektorej strane už od začiatku, tak aj to bude teoreticky možné... :)

Rada piatich

Je rada, ktorá sa stará o riadenie mesta Exodus, o plánovanie budúcnosti mesta, jeho rozvoj, ekonomický rozmach, o lepší život občanov a mnoho ďalšieho... Pozostáva z piatich členov, ktorých funkcia je doživotná a po smrti niektorého člena sa nastávajúci volí v astrálnom súboji, v ktorom sa bojuje prostredníctvom tzv. matérií - energie získanej z astrálu, a ktorého sa môže zúčastniť každý. Dôležitý je fakt, že v Rade nie sú zastúpené strany, ale jednotlivci, ktorí môžu hájiť záujmy niektorej zo strán. Členovia rady sú v meste chránení Avatarom, ktorý ich v prípade vážneho ohrozenia môže posadnúť a ochrániť.  
 
©2007 majkl pussyk